Metsäkeskus

Lisätietoa
Metsäkeskus.fi

Metsäkeskus

Metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Tehtävämme on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö 

Metsäalan asiantuntijatalo 

Suomen metsäkeskuksella on pitkä historia. Ensimmäinen läänin metsälautakunta perustettiin 1917 ja 2010-luvulle tultaessa siitä on kasvanut Suomen metsäkeskus. Tämän päivän Metsäkeskus on metsäalan asiantuntijatalo, josta löytyy monipuolista metsä- ja luonto-osaamista sekä metsäalan elinkeinojen tuntemusta. Työskentelemme edelleen Suomen metsäalan ja metsänomistajien parhaaksi. Onnistumisemme tae ovat alan parhaat osaajat ja ennakkoluuloton uusien ratkaisujen etsiminen. 

Metsäkeskuksen tunnusluvut
 • 700 000 metsänomistajaa 
 • 560 työntekijää 
 • 50 sidosryhmää 
 • 5 palvelu-aluetta 

Suomen metsäkeskuksen uusiutuvan energian palvelut 

Suomen metsäkeskus neuvoo metsänomistajia, yrittäjiä ja eri toimijoita metsäenergian ja uusiutuvan energian asioissa. Asiantuntemusta jaetaan koulutuksen ja viestinnän keinoin. Asiantuntijaverkkoa ylläpidetään muun muassa toteuttamalla kehityshankkeita, joissa on mukana laaja sidosryhmäjoukko tiedon ja osaamisen tuottajia ja käyttäjiä. 

Alla on kuvattu keskeiset aihealueet energia-asioista, joissa Metsäkeskus toimii. 

Metsäenergian raaka-ainevarat 
 • Suomen metsäkeskuksella on käytössä koko Suomen kattavat kuvioittaiset metsätiedot. Tietojen perusteella voidaan tehdä alueellisia selvityksiä metsä- ja energiavaroista. Metsätiedot ovat yhdistettävissä metsänomistajatietoihin säädösten sallimissa rajoissa. 

Metsäenergian hankinnan kehittäminen 
 • Energiapuuta voidaan hankkia joko suoraan tai osana muuta puutavaran hankintaa. 
 • Energiapuun hankinnassa on oleellista pitää energiapuun laatu korkeana korjuusta varastointiin aina käyttöpaikalle saakka. 
 • Hankintaan ja sen kannattavuuteen vaikuttavat kulloisetkin energiatuet. 

Uusiutuvan energian ratkaisut, teknologia ja älykkäät ratkaisut
 • Uusien käyttö- ja investointikohteiden kartoitetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Keskeisiä tavoitteita ovat fossiilisen energian korvaaminen ja omavaraisuus. 
 • Uudet energiaratkaisut ovat usein niin sanottuja hybridiratkaisuja joilla metsäenergialla on osana kokonaisuutta rooli. Tekniikan kehitystä seurataan, muun muassa älykkäitä energian tuotannon, varastoinnin ja käytön ohjauskeinoja. 

Energiaratkaisujen taloudellinen kannattavuus ja energiatehokkuus
 • Investointien perustaksi tai nykyisen toiminnan analysoimiseksi ja tehostamiseksi on käytettävissä erilaisia laskureita. 
 • Energiatehokkuuden tavoitteena on paitsi säästää energia. Toinen yhtä tärkeä tavoite on saada mahdollisimman suuri teho ja hyöty energian tuotanto- ja käyttöprosesseista. 

Energia, kestävyystavoitteet ja ilmastonmuutos 
 • Ilmastonmuutos ja vähähiilisyys on suuri muutosajuri uusiutuvan energian tuotannossa. Kansalliset ja kansainväliset sopimukset, säädökset ja ohjauskeinot vaikuttavat energian tuotantoon ja käyttöön.
 • Ilmastotavoitteiden vaikutukset energialiiketoiminnan kannattavuuteen on ennakoitava. Politiikkamuutoksia on seurattava ajantasaisesti. 
 • Metsäenergian hankinnalla on vaikutusta metsäluontoon ja sen biodiversiteettiin. Ympäristöohjeet on pidettävä ajan tasalla ja käytössä.  

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.